Archive

4 Apartmánové domy Objekty apartmánových domov sú situované v strednej časti rozľahlej parcely mierne svažujúcej sa k severu. Ich rozmiestnenie reaguje na tvar parcely tak, aby využilo možnosti zastavanosti, zároveň vytvorilo atraktívne medzipriestory a v neposlednej rade umožnilo dobré výhľady na okolie. Z juho-juhovýchodu majú novostavby...

SITUÁCIA Predmetný pozemok s parc.č. 5705/17 sa nachádza v katastrálnom území Levice, na nároží Námestia hrdinov a ulice F. Engelsa. Návrh korešponduje s územným plánom, ktorý v území umožňuje umiestniť zariadenia predškolskej výchovy, základného a stredného školstva, zariadenia pre sociálnu starostlivosť a sociálne služby a zariadenia...

SITUÁCIA Stavba je situovaná v juhovýchodnom cípe intravilánu obce Veľký Šariš, na podlhovastom pozemku prístupnom od juhozápadu z existujúcej miestnej komunikácie. Návrh umiestňuje na pozemok 4 objekty (menované v poradí od vstupu na parcelu): Komerčný objekt pre 1-2 malé obchodné prevádzky, samotnú obytnú stavbu 4 radových...

URBANISTICKÉ RIEŠENIE Obytný súbor radových domov je situovaný na severozápadnej hrane parcely, v líniii prístupovej komunikácie. Hlavné vstupy do objektov sú situované zo severu. Parcely sa otvárajú na juhovýchod s miernym terasovito stúpajúcim svahom. Obytný súbor pozostáva z 8 archetypálnych, štítovo orientovaných hmôt. Hmoty objektov mierne...

SITUÁCIA Stavba je situovaná v pri severnej hrane parcely, orientujúc svoj hlavný vstup na juh. Prístup na samotnú parcelu je zabezpečený zo západu. Kompaktná pozdĺžna hmota stavby je mierne pootočená voči vrstevniciam, zároveň je rovnobežná zo severnou hranicou parcely (a približne aj potokom na južnej hrane)....

SITUÁCIA Stavba je situovaná v blízkosti južnej hranice mierne svažitej parcely, orientujúc svoj hlavný vstup k prístupu na samotnú parcelu zo severozápadu. Kompaktná pozdĺžna hmota stavby je mierne pootočená voči vrstevniciam a jej hlavná, severozápadná fasáda je rovnobežná s hranicou lesa na severozápadnej hrane parcely. Južný roh stavby...

URBANISTICKO - HMOTOVÉ RIEŠENIE Parcela sa nachádza na návrší, uprostred zahradkárskej kolónie, obkolesená zeleňou pričom poskytuje krásne výhľady k severozápadu. Tieto danosti sa stali východiskami pre umiestnenie i podobu samotnej novostavby rodinného domu. Kompaktná hmota (takmer) štvorcového pôdorysu je situovaná uprostred pozemku, na rozhraní 2 parciel, pričom svojim pootočením...

SITUÁCIA Stavba je situovaná v blízkosti severnej hranice mierne svažitej parcely, orientujúc svoj hlavný vstup k prístupu na samotnú parcelu zo juhovýchodu. Prístavba je situovaná k severnej strane existujúceho objektu RD a jej hlavná severozápadná fasáda je rovnobežná s hranicou potoka na severozápadnej hrane parcely. Južná strana...

Urbanistické riešenie Projekt sa zaoberá návrhom rekonštrukcie chaty a dostavby stodoly v juhovýchodnom svahu, na upätí Štiavnických vrchov. Parcela sa nachádza na severnom konci historicky významnej dedinky Pukanec, kedysi kráľovského banského mestečka. Vychádzame z pôvodnej figúry typickej hospodárskej usadlosti a polo-uzavretého dvora tvoreného hlavnou stavbou v tvare...

Urbanistická časť Objekt bytového domu je umiestnený čo najbližšie k južnej hrane rovinatej parcely na okraji mesta Nováky. Hlavnú, južnú fasádu lemuje cesta vychádzajúca z mesta smerom k Trenčínu. Parcela veľmi členitého a komplikovaného tvaru bola maximálne možne využitá v prospech úžitkovej plochy stavby s ohľadom na dodržanie odstupových...