BD Nováky

Miesto

Nováky

Projekt

2020

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby
About This Project

Urbanistická časť
Objekt bytového domu je umiestnený čo najbližšie k južnej hrane rovinatej parcely na okraji mesta
Nováky. Hlavnú, južnú fasádu lemuje cesta vychádzajúca z mesta smerom k Trenčínu. Parcela veľmi
členitého a komplikovaného tvaru bola maximálne možne využitá v prospech úžitkovej plochy stavby s
ohľadom na dodržanie odstupových vzdialeností a na nároky parkovacích stojísk. Tie sú situované v
severnej časti pozemku, odkiaľ je zabezpečený aj prístup cez existujúci vjazd (mostík). Vo východnej časti
parcely je kontakt s potokom využitý pre poloverejný priestor posedového schodiska sprístupňujúceho
vodu.

Architektonická časť
Architektonické riešenie zodpovedá vidieckemu bezprostrednému kontextu v ktorom stavba vzniká.
Kladie veľký dôraz na ľudskú mierku stavby, na jej primeranosť voči okoliu, v ktorom sa nachádzajú
prevažne voľne stojace nízkopodlažné rodinné domy. Hmota stavby je teda fragmentovaná tak, aby
evokovala dojem viacerých menších zrastených stavieb. Dynamika stavby zároveň poskytuje pestrú
rôznorodosť jednotlivých bytov a terás.
Výraz stavby je charakteristický tvarom nesymetrických sedlových striech bez presahov. Štýlovo sa návrh
hlási k súčasnej (no miestne príslušnej), nadčasovej a veľmi triezvej architektúre, ktorá má ambíciu
pretrvať krátkodobé trendy a byť na 10ky rokov kvalitným prínosom pre okolie, ako aj pre svojich
obyvateľov.

Dispozícia
Bytový dom obsahuje na severnej fasáde 2 samostatné vstupy. Celkovo 15 bytov je teda usporiadaných
okolo 2 vertikálnych komunikačných jadier. Schodiskové haly sú pomerne veľkorysé a presvetlené. Byty
majú prevažne severo-južnú orientáciu, v okrajových polohách stavby disponujú byty tiež východnými /
západnými výhľadmi. Dôležitým je juhozápadný výhľad na vodnú nádrž Nováky.
Podzemné podlažie obsahuje potrebné spoločné priestory (T.M. a kočíkáreň) a rozľahlé pivnice pre všetky
byty.
1. a 2. nadzemné podlažie sú totožné. 3. podlažie je čiastočne ustúpené, čím vznikajú pomerne veľké
terasy.

Konštrukčné riešenie
Stavba je konštrukčne riešená (prevažne) priečnym stenovým nosným systémom. Strecha je pokrytá
extenzívnym zeleným porastom, nesená dreveným krovom, ktorý bude v bytoch najvyššieho podlažia
priznaný. Nosné steny sú uvažované z keramických tehál. Balkóny sú monolitické železobetónové.

Materiálové riešenie
Plášť stavby tvoria 2 veľmi jemne kontrastujúce materiály – hrubá omietka a lícový tehlový obklad. Oba sú
v rovnakom šedom odtieni, decentnou nuanciou ktorá ich odlišuje je len ich štruktúra, či plasticita.
Stavba je teda materiálovo veľmi čistá a primárne monochromatická, vďaka čomu viac vyniká „socha“ jej
hmoty samotnej. Šedé odtiene fasád doplňuje čierny ťahokov na sokli domu a na zábradliach balkónov (v
redšom prevedení). V čiernom odtieni sú navrhnuté taktiež okná a oplechovanie.