Archive

Riešili sme kompletnú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Technológia je riešená v kontajnerovom prevedení a je nadimenzovaná pre plnenie cca 30 vozidiel denne. Stanica je navrhnutá ako bezobslužné zariadenie. V stredovom ostrovčeku sa nachádza obojstranný výdajný stojan a platobný terminál....

Priemyselný závod určený na účely intenzívneho pestovania potravín, Horúcovod 2 x 630 m, Výmenníková stanica 4 MW, STL plynovod 460 m, média sú vedené 80 m horizontálnym riadeným vrtom....

Riešili sme využitie odpadného tepla z bioplynovej stanice na Hospodárskom dvore Dubník. V bioplynovej stanici sú osadené dve kogeneračné jednotky s celkovým tepelným výkonom 1 MW. KGJ sú od odovzdávacieho systému oddelené výmenníkom. Teplo je využívané pre: vykurovanie objektov areálu, technológiu mliekarne, ďalej pre sušiareň poľnohospodárskych komodít a...

Riešili sme dokumentáciu vykurovania/chladenia pre realizáciu stavby. Zdroj tepla/chladu sú tepelné čerpadlá, ako špičkový zdroj tepla sú osadené plynové kotly. Odovzdávací systém je navrhnutý ako nízkoteplotný - podlahové vykurovanie/chladenie a to nielen v predajni, ale aj skladovej hale. Skladová hala má výšku 7,2 m a bol použitý systém...

Riešili sme kompletnú dokumentáciu výstavby sušiarne poľnohospodárskych komodít. Hlavné technologické zariadenie je tunelová sušiareň lucerny s kapacitou 4 t/h. Zdrojom tepla je vodou chladená spaľovacia komora (kotol) na spaľovanie drevnej štiepky výkonu 4 MW. Ohrev procesného vzduchu pre sušiareň je zabezpečený vertikálnym výmenníkom spaliny / vzduch, ktorý ma...