Urbanistická štúdia – Obytný súbor Stará tehelňa

Miesto

Nixbrod, Levice

Projekt

2022

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Gabriel Zajíček, Ing. Rastislav Ildža

Category
Urbanizmus
About This Project

Hlavným cieľom riešenia je zosúladenie plánovaných investičných aktivít konkrétneho investora, vlastníka pozemkov v lokalite Levice – Nixbrod (územie pri Starej tehelni) s riešením schváleného Územného plánu mesta Levice zmien a doplnkov z roku 2009.
Špecifickým účelom obstarania, je dosiahnutie spoločenskej dohody o čiastkových zmenách a v spresnení jednotlivých plôch funkčného využitia vymedzeného územia z dôvodu zámeru uskutočnenia okrem zástavby bytových domov aj zástavby rodinných domov solitérneho charakteru.
Predmetom riešenia je investičný zámer vybudovať obytný súbor 6tich bytových domov veľkosti 450 m2 (4 nadzemné podlažia a 1 ustúpené podlažie), 10 rodinných domov o zastavanosti od 70m2 do 84m2 (2 nadzemné podlažia), občiansku vybavenosť lokálneho charakteru vytvorenú konverziou existujúcej budovy na parcel.č. 8802/8 Suš. lisov. kruh pec tzv. „Starej tehelne“. Zároveň sa v riešenej lokalite prioritne navrhuje rozšírenie existujúcej priemyselnej výroby vybudovaním novej výrobnej haly veľkosti 1210 m2 a vybudovanie verejného technického vybavenia –  Čerpacia stanica pohonných hmôt.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Urbanistická štúdia zóny rieši rozšírenie výroby, bývanie v bytových a rodinných domoch, občiansku vybavenosť a čerpaciu stanicu. Predmetom riešenia je územie vlastnícky scelené, v bezprostrednej náväznosti na komunikáciu v ulici Družstevnícka. Jedná sa o územie s celkovou rozlohou 38 314 m2 s pozemkami z parciel KN-C 8743, 8802/1, 8802/4, 8802/5, 8802/6, 8802/7, 8802/8, 8802/9, 8802/10, 8802/11, 8802/12, 8802/13, 8802/14, 8802/15, 8803/1. V súčasnosti sa na
predmetnom území nachádzajú stavby, ktoré budú zachované :
– na parcel.č. 8802/9 Komín, druh stavby (1) Priemyselná budova
– na parcel.č. 8802/8 Sušiareň lisov. kruh pec, druh stavby (1) Priemyselná budova.

Ostatné nebytové budovy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na riešenom území budú asanované.

Z hľadiska funkčného využitia navrhnutý Obytný súbor „Stará tehelňa“, rešpektuje základné urbanistické funkcie obytných plôch s viacpodlažnou zástavbou v kombinácii s využitím pre nízko a strednopodlažnú obytnú zástavbu (sústredené zoskupenia rodinných a bytových domov) a k obytnej zástavbe prislúchajúcu základnú a vyššiu občiansku vybavenosť, prevažne komerčného charakteru, situovanou k Družstevníckej ulici. Pre tento účel bude využitá existujúca stavba na parcel.č. 8802/8 Suš. lisov. kruh pec „Stará tehelňa“, ktorá bude konverziou upravená na budovu s občiansku vybavenosťou. Dopravné spojenie v rámci areálu Stará tehelňa bude zabezpečené obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C3. Zóna bude primárne dopravne napojená na miestnu cestu ul. Tichá, ktorá môže byť v prípade potreby rozšírená. Súčasťou súboru Stará tehelňa je aj rozšírenie už existujúcej strojárenskej výroby, napojenie novovzniknutého priemyselného objektu bude realizované existujúcim vjazdom na cestu II/564.
Za existujúceho stavu je možné areálové komunikácie dopravne napojiť na ul. Tichá a následne na cestu II/564 . V prípade potreby je možné rozšírenie existujúcej vozovky ul. Tichá a jej napojenia na ul. Družstevnícka. Vo výhľadovom riešení je uvažované s napojením zóny cez novovybudované komunikácie priamo na okružnú križovatku Družstevnícka/Hlboká. Vjazd na čerpaciu stanicu bude riešený novobudovanou komunikáciou z okružnej križovatky, výjazd riešený priamo na cestu II/564.
Hlavná obslužná komunikácia a z nej vyúsťujúce miestne obslužné prístupové komunikácie, doplnené líniami zelene vymedzujú základné funkčno-priestorové celky riešeného územia.
Doplňujúce dopravno-prevádzkové vstupy k navrhnutej zástavbe ďalej členia základné funkčnopriestorové celky na menšie celky – obytné bloky, obytné skupiny, skupiny bytových a obytných domov.
Návrh urbanistickej koncepcie riešeného územia z hľadiska funkčno-prevádzkovej a priestorovej organizácie vytvára prevádzkovo relatívne nezávislé základné urbanistické celky – funkčno-prevádzkový celok s doplnkovou vybavenostnou funkciou a funkčno-prevádzkové celky s dominujúcou obytnou funkciou.